Vedtekter

 

SBF Vedtekter

 

 

1.    Navn og formål

 

Foreningens navn er Skøyen Båtforening. Dens formål er, eventuelt i samarbeid med andre båtforeninger og med Oslo kommune, på billigste og beste måte å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn med medlemmenes båter samt forøvrig lette medlemmenes adgang til å holde båt.

 

 

2.    Medlemskap

 

Som medlem kan opptas enhver privatperson som etter søknad godkjennes av styret.

 

2.1    Som aktive medlemmer regnes de som har sin båt liggende i foreningens sommer eller vinterhavn, og/eller har vinteropplag på Karenslyst Båtopplag.

 

2.2    Medlemskap kan opprettholdes som passivt av ethvert medlem i foreningen som har solgt sin båt, eller som akter å kjøpe båt, mot å betale halv årskontingent.

 

 

3    Foreningens ledelse

 

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, forretningsfører, sekretær, havnesjef, visehavnesjef og 4 styremedlemmer som alle har stemmerett, jfr. punkt 5. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

 

 

4.    Generalforsamling

 

4.1    Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen.

 

4.2    Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. mars. Den sammenkalles av styret med 14 dagers varsel.

 

    På generalforsamlingen behandles følgende:

 

    a. Valg av dirigent.

    b. Dagsorden for generalforsamlingen.

    c. Årsberetningen.

    d. Regnskap for foregående kalenderår.

    e. Fastsettelse av kontingenter,jfr. Pkt 14.

    f. Budsjettforslag for kalenderåret.

    g. Valg, jfr. punkt 5.

    h. Innkomne forslag og skriv, jfr.pkt.6.

 

 

4.3    For å være beslutningsdyktige når det gjelder vedtektsendringer, må minst 1/5 av aktive medlemmer møte på generalforsamlingen, jfr. Pkt. 6.

 

4.4    Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til ny generalforsamling med minst 8 dagers varsel.  Denne generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

 

4.5     Adgang til å avgi stemme på generalforsamlingen har bare de medlemmer som har betalt forfalte kontingenter. Fraværende medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt gjennom stedfortreder; dog kan ingen avgi stemme ved fullmakt for mer enn ett fraværende medlem.

 

4.6     Med innkallelsen til generalforsamlingen skal det vedlegges årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag. Under ekstraordinære forhold kan styret beslutte at årsberetning, regnskap og budsjettforslag deles ut på generalforsamlingen.

Det vedlegges også fullmaktseddel – gjeldende for inneværende års generalforsamling. For å være gyldig, må fullmaktene inneholde:

• Medlemsnummer og navn på fullmaktsgiver

• Navn på stedfortreder

• Dato og signatur for fullmaktsgiver og stedfortreder

 

 

5.     Valg

 

    Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, samt to revisorer. Lederen velges direkte og for ett år. De øvrige for 2 år.

    Det ene året velges foruten lederen, forretningsfører, havnesjef, styremedlem 1 og 2 og en revisor.

    Det annet år velges foruten lederen, nestleder, sekretær, visehavnesjef, styremedlem 3 og 4 og en revisor.

    Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Hvert år velger generalforsamlingen et medlem som fungerer i 3 år. Valgkomiteen velger selv sin leder, som meldes til styret senest 3 mnd før generalforsamlingen.

 

 

6.    Forslag om vedtektsendring og andre forslag.

 

   Forslag til forandring av vedtektene kan bare skje ved den ordinære generalforsamlingen.

    Til vedtektsendringer kreves 2/3 stemmeflertall.  Øvrige beslutninger skjer med alminnelig stemmeflertall. Jfr. Pkt. 4, pkt. 3. Angående eventuell oppløsning,

    jfr. punkt 17.

 

    Forslag til forandring av vedtektene og andre forslag av større rekkevidde som ønskes behandlet på en generalforsamling må være styret i hende senest  1. februar og tilstilles medlemmene med innkallelsen, jfr pkt 4, pkt 2 første avsnitt..

    Andre forslag av mindre rekkevidde kan tas opp på medlemsmøter.

 

 

7.     Ekstraordinær generalforsamling.

 

    Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Slikt forlangende må skje  skriftlig til styret og må være tilstrekkelig begrunnet. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

 

    Med innkallingen vedlegges de saker som skal behandles.

 

 

8.    Medlemsmøter.

 

    Medlemsmøter avholdes når styret finner det ønskelig eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Medlemsmøter innkalles med minst 8 dagers varsel. For medlems¬møte umiddelbart etter generalforsamlingen er det ingen særskilt innkallelse.

 

 

9.    Medlemmenes rettigheter.

    Medlemmene har rett til:

 

9.1    Båtplass i foreningens sommer- og vinterhavn etter anvisning av styret eller den styret bemyndiger, forutsatt at betingelsene for tildeling av båtplass er til stede, jfr reglementet. Båtplass kan ikke overdras eller utleies til andre uten styrets samtykke.

 

9.2    Vinteropplagsplass for båt på det opplagsområdet som disponeres av foreningen, såfremt båtens størrelse ikke er til hinder for det.

 

9.3    Ethvert medlem har kun rett til en båtplass samt eventuell jolle på foreningens område.

 

9.4    Benyttelse av slipp som disponeres av foreningen, til fastsatt kontingent og i henhold til reglementet.

 

 

10.    Medlemmenes plikter.

 

    Medlemmene er forpliktet til:

 

10.1    Å overholde foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement.

 

10.2    Å innbetale gjeldende kontingenter til fastsatt tid, jfr. punkt 14.

 

10.3    Å verne om foreningens interesser.

 

10.4    Å påklage skriftlig eller muntlig til styret uregelmessigheter av interesse for foreningen og dens medlemmer, jfr. punkt 15.

 

10.5    Å kjenne foreningens vedtekter og reglement samt de viktigste bestemmelsene i styringsplakaten.

 

10.6    Å være ansvarlig for de personer de medtar innen foreningens område.

 

10.7    Å holde båten ansvarsforsikret.

 

 

11.    Erstatning.

 

11.1    Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade på materiell eller person innen det område foreningen disponerer. Dog vil foreningen påse at det er tegnet ansvarsforsikring til dekning av eventuelle skader som oppstår ved opptak og utsetting av medlemmenes båter.

 

11.2    Medlemmene er økonomisk ansvarlig for skader som de direkte eller indirekte måtte forårsake på annet medlems båt eller utstyr, jfr. reglementet.

 

    Hvis partene ikke blir enige om skadeerstatning kan styret anmodes om å oppnevne 3 upartiske skjønnsmenn. Utgiftene hermed betales av den part skjønnet går i mot.  Medlemmene er også ansvarlig for skade som de måtte på føre foreningens eiendom eller eiendom som foreningen disponerer.

 

 

12.    Styrets myndighet og plikter.

 

    Styret leder foreningens virksomhet overensstemmende med gjeldende vedtekter og reglement, samt beslutninger på generalforsamlinger og eventuelle medlemsmøter.

 

    Styret utarbeider instruks for arbeidsordningen innen styret. Styret fremlegger årsberetningen, samt regnskap i revidert stand på generalforsamlingen. Styret setter opp budsjettforslag til behandling på generalforsamlingen. Styret ansetter nødvendig personale.

 

    Styrets leder skal godkjenne alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, fortrinnsvis leder, forretningsfører og sekretær.  Dog skal alle styremedlemmer på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.

 

 

13.    Inn- og utmeldelse.

 

    Søknad om medlemskap sendes styret, som oversender søkeren foreningens trykte innmeldingsblankett. Denne returneres i utfylt stand, jfr pkt.2

 

    Ved medlemsskap betales innskrivningskontigent, årskontingent og eventuelle andre kontingenter.jfr. pkt.14.

 

    Utmeldelse må skje skriftlig.

 

    Ved fornyet innmeldelse kan styret avgjøre om ny innskrivningskontingent skal betales av medlemmer som meldt seg ut på lovlig måte.

 

 

14.    Kontingenter

 

14.1    Kontingenter og bryggeinnskudd fastsettes av generalforsamlingen.

 

14.2    Kontingenter i forbindelse med vinteropplag fastsettes av styret for Karenslyst båtopplag.

 

14.3    Oversikt over kontingenter meddeles medlemmene ved forandring av satsene.

 

14.4    Årskontingent og kontingent for sommerhavn skal være betalt innen 1. februar.

 

14.5    Opplagskontingent og eventuelle andre tillegg i forbindelse med vinteropplaget skal være betalt senest 15 dager etter fakturadato.

 

14.6    Krav sendes medlemmene senest 2 uker før forfallsdatoer.

 

14.7    Er kontingent for sommerhavn eller vinteropplag ikke betalt innen de nevnte frister, står foreningens styre fritt til å disponere disse plasser til andre medlemmer av foreningen. Medlemmer som ikke ønsker å benytte havneplass eller vinteropplagsplass, men som fortsatt ønsker medlemskap, må sende skriftlig melding om dette innen de nevnte frister.

 

14.8    Frist for innbetaling av sommerhavnskontingent og medlemskap er innen 1. februar. Frist for innbetaling av vinteropplag er innen 15. september. Alle kontingenter og avgifter skal betales innen sine frister. Dersom dette ikke skjer, kan vedkommende strykes som medlem, med et forutgående varsel. Melding sendes umiddelbart etter at et medlem er strøket.

Det skal sendes skriftlig melding til styret om båtplass ikke skal benyttes innen de nevnte frister.

 

14.9    Ønsker vedkommende fortsatt medlemskap etter å ha vært strøket som medlem, må nytt innskrivingsgebyr og innmeldingskontingent betales i tillegg til andre forfalte kontingenter og/eller avgifter.

 

    Slik samlet innbetaling må skje innen 2 uker etter at krav er utsendt. I motsatt fall er eksklusjonen endelig.

 

14.10    Styret kan i særlige tilfeller, etter søknad, frafalle kravet om betaling av ny innskrivningskontingent etter punkt 9.

 

14.11    Dispensasjon fra de nevnte frister kan unntaksvis gis ved beslutning i styremøte.

    Dette gjelder tilfeller hvor et medlem på grunn av sykdom eller alvorlige økonomiske vanskeligheter ikke er i stand til å overholde fristen.

 

14.12    Ubetalte og forfalte kontingenter skal fratrekkes ved eventuell tilbake¬betaling av bryggeinnskudd.

 

 

14.13   Bryggeinnskudd skal innbetales av alle som får tildelt sommerplass i foreningens bryggeanlegg.

Innskuddet forrentes ikke og betales tilbake etter skriftlig oppsigelse av bryggeplass og anmodning om tilbakebetaling av innskuddet.

Tilbakebetaling vil skje når nytt medlem har betalt bryggeplassen, senest 3 måneder etter anmodning om dette.

 

 

15.    Klager

 

    Klager må være vel begrunnet og innsendt skriftlig og behørig undertegnet til styret, jfr. Pkt.10.4

 

 

16.    Eksklusjon

 

    Medlemmer som ved sin atferd vekker anstøt eller forargelse, eller som opptrer på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter og/eller reglement, kan ekskluderes etter beslutning av styret. Dog skal vedkommende, innen dette skjer,  få en advarsel.

 

    Den ekskluderte kan kreve å få sin sak fremlagt for generalforsamling. Slikt krav må være styret i hende innen den 1. februar.

 

    Hvis slikt krav ikke fremsettes innen nevnte frist, anses eksklusjonen for endelig.  Krav om generalforsamlingens godkjennelse har ikke oppsettende virkning på eksklusjonen.

 

 

17.    Oppløsning.

 

    Spørsmålet om foreningens eventuelle oppløsning kan bare tas opp til behandling på en ordinær generalforsamling, og må bekjentgjøres for medlemmene minst 14 dager før generalfor¬samlingen. Et vedtak om oppløsning krever at minst halvdelen av foreningens medlemmer er til stede og med et flertall på minst ¾.

 

 

    Hvis fremmøtet ikke er tilstrekkelig på den ordinære generalforsamling, kan en ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med 8 dagers varsel, avgjøre spørsmålet uavhengig av antallet fremmøtte medlemmer, men også i dette tilfelle kreves det ¾ flertall.

 

    Ved foreningens eventuelle oppløsning skal dens gjenværende midler, etter tilbakebetaling av innskudd, tilfalle en ideell organisasjon etter forslag fra styret.  Ved sammenslåing med en annen forening kan generalforsamlingen vedta å overføre alle midler til den nye foreningskonstellasjonen. Bestemmelsen om anvendelse av foreningens midler avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

 

 

 

    Vedtatt på generalforsamlingen 10.03.1998

    Vedtatt på ekstraordinær generalforsamlingen 03.06.2008

    Vedtatt på generalforsamlingen 10.03.2009

    Vedtatt på ekstraordinær generalforsamlingen 01.06.2010

    Vedtatt på generalforsamlingen 11.03.2014

    Vedtatt på generalforsamlingen 08.03.2016

 

© Copyright. All Rights Reserved