Vedtekter

SBF Vedtekter

 

1. Navn og formål

Foreningens navn er Skøyen Båtforening. Dens formål er, eventuelt i samarbeid med andre båtforeninger og med Oslo kommune, på billigste og beste måte å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn med medlemmenes båter samt forøvrig lette medlemmenes adgang til å holde båt.


2 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver privatperson som etter søknad godkjennes av styret.


3 Foreningens ledelse

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, forretningsfører, sekretær, havnesjef, visehavnesjef og 4 styremedlemmer som alle har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.


4. Generalforsamling

4.1 Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. mars.

Den sammenkalles av styret med 14 dagers varsel.

4.2 Forslag til forandring av vedtektene og andre forslag av større rekkevidde som ønskes behandlet på en generalforsamling må være styret i hende senest 1. februar og tilstiles medlemmene med innkallelsen. Andre forslag av mindre rekkevidde kan tas opp på medlemsmøter.

4.3 Med innkallelsen til generalforsamlingen skal det vedlegges dokumentasjon knyttet til punktene a, b, c, d, e, f, g og h (ref 4.4). Under ekstraordinære forhold kan styret beslutte at dokumentasjonen deles ut på generalforsamlingen.

Det vedlegges også fullmaktseddel – gjeldende for inneværende års generalforsamling. For å være gyldig, må fullmaktene inneholde:

 • Medlemsnummer og navn på fullmaktsgiver
 • Navn på stedfortreder
 • Dato og signatur for fullmaktsgiver og stedfortreder

4.4 På generalforsamlingen behandles følgende:

 1. Valg av dirigent
 2. Dagsorden for generalforsamlingen
 3. Årsberetningen
 4. Regnskap for foregående kalenderår
 5. Fastsettelse av medlemskontingent, bryggeleie og boblehavnleie
 6. Budsjettforslag for kalenderåret
 7. Valg
 8. Innkomne forslag og skriv

4.5 Beslutninger knyttet til punktene a, b, c, d, e, g og h avgjøres ved alminnelig stemmeflertall av fremmøtte medlemmer med unntak av eventuelle forslag til vedtektsendringer som krever følgende:

minst 1/5 av medlemmene, inklusive fullmakter må være tilstede på generalforsamlingen, og av disse kreves det 2/3 stemmeflertall.

Forslag til forandring av vedtektene kan bare skje ved den ordinære generalforsamlingen.

4.6 Adgang til å avgi stemme på generalforsamlingen har bare de medlemmer som har betalt forfalte fordringer. Fraværende medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt gjennom stedfortreder; dog kan ingen avgi stemme ved fullmakt for mer enn ett fraværende medlem. 

4.7 Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, samt to revisorer. Lederen velges direkte og for ett år. De øvrige for 2 år.

Det ene året velges foruten lederen, forretningsfører, havnesjef, styremedlem 1 og 2 og en revisor.

Det annet år velges foruten lederen, nestleder, sekretær, visehavnesjef, styremedlem 3 og 4 og en revisor.

Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Hvert år velger generalforsamlingen et medlem som fungerer i 3 år. Valgkomiteen velger selv sin leder, som meldes til styret senest 3 måneder før generalforsamlingen.


5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når:

 • generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig
 • styret finner det nødvendig
 • 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Slikt forlangende må skje  skriftlig til styret og må være tilstrekkelig begrunnet.

5.2 Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. Med innkallingen vedlegges de saker som skal behandles.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.


6 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det ønskelig eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Medlemsmøter innkalles med minst 8 dagers varsel. For medlemsmøte umiddelbart etter generalforsamlingen er det ingen særskilt innkallelse. 


7 Medlemmenes rettigheter

7.1 Medlemmer har rett til båtplass i foreningens sommer- og vinterhavn, samt  vinteropplagsplass for båt på det opplagsområdet som disponeres av foreningen etter anvisning av styret eller den styret bemyndiger, forutsatt at båtens størrelse ikke er til hinder for det og at betingelsene for tildeling av båtplass er til stede.

7.2 Medlemmene har rett til benyttelse av slipp som disponeres av foreningen, til fastsatt beløp og i henhold til reglementet.

7.3 Medlemmer har rett til en jolleplass på foreningens område med forbehold om ledig plass.

7.4 Båtplass kan ikke overdras eller utleies til andre uten styrets samtykke.


8 Medlemmenes plikter

Medlemmer er forpliktet til:

8.1 å overholde foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement.

8.2 å gjennomføre betalinger til fastsatt tid.

8.3 å verne om foreningens interesser.

8.4  å påklage skriftlig eller muntlig til styret uregelmessigheter av interesse for foreningen og dens medlemmer.

8.5  å kjenne foreningens vedtekter og reglement.

8.6  å være ansvarlig for de personer de medtar innen foreningens område.

8.7  å holde båten ansvarsforsikret.


9 Ansvar ved skade

9.1 Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade på materiell eller person innen det område foreningen disponerer. Dog vil foreningen påse at det er tegnet ansvarsforsikring til dekning av eventuelle skader som oppstår ved opptak og utsetting av medlemmenes båter.

9.2 Medlemmene er økonomisk ansvarlig for skader som de direkte eller indirekte måtte forårsake på annet medlems båt eller utstyr.

Hvis partene ikke blir enige om skadeserstatning kan styret anmodes om å oppnevne 3 upartiske skjønnsmenn. Utgiftene hermed betales av den part skjønnet går imot. Medlemmene er også ansvarlig for skade som de måtte påføre foreningens eiendom eller eiendom som foreningen disponerer.


10 Styrets myndighet og plikter

10.1 Styret leder foreningens virksomhet overensstemmende med gjeldende vedtekter og reglement, samt beslutninger på generalforsamlinger og eventuelle medlemsmøter.

10.2 Styret utarbeider instruks for arbeidsordningen innen styret. Styret fremlegger årsberetningen, samt regnskap i revidert stand på generalforsamlingen. Styret setter opp budsjettforslag til behandling på generalforsamlingen. Styret ansetter nødvendig personale.

10.3 Styrets leder skal godkjenne alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, fortrinnsvis leder, forretningsfører og sekretær.  Dog skal alle styremedlemmer på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.


11 Inn- og utmeldelse

11.1 Søknad om medlemskap sendes styret.

11.2 Ved medlemskap betales Innmeldingsavgift og Medlemskontingent.

11.3 Utmeldelse må skje skriftlig.

11.4 Ved fornyet innmeldelse kan styret avgjøre om ny Innmeldingsavgift skal betales av medlemmer som har meldt seg ut på lovlig måte.


12 Fordringer

12.1 Følgende omfattes av fellesbegrepet Fordringer:

Bryggeinnskudd, Innmeldingsavgift, Medlemskontingent, Bryggeleie, Boblehavnleie, Opplagsleie Karenslyst.

12.2 Fordringer, med unntak av Opplagsleie Karenslyst, fastsettes av generalforsamlingen.

12.3 Opplagsleie Karenslyst fastsettes av styret for Karenslyst båtopplag.

12.4 Endring av beløp knyttet til fordringer meddeles medlemmene.

12.5 Krav sendes medlemmene senest 2 uker før forfallsdatoer.

12.6 Dersom Bryggeleie, Boblehavnleie, Opplagsleie Karenslyst ikke er betalt innen de nevnte frister, står foreningens styre fritt til å disponere disse plasser til andre medlemmer av foreningen.

12.7 Medlemmer som ikke ønsker å benytte havneplass eller opplagsplass, men som fortsatt ønsker medlemskap, må sende skriftlig melding om dette innen de nevnte frister.

12.8 Frist for innbetaling av Bryggeleie og Medlemskontingent er innen 1. februar. Frist for innbetaling av Boblehavnleie og Opplagsleie Karenslyst er innen 15. september. Alle fordringer skal betales innen sine frister. Dersom dette ikke skjer kan vedkommende strykes som medlem med et forutgående varsel. Melding sendes umiddelbart etter at et medlem er strøket. Det skal sendes skriftlig melding til styret innen de nevnte frister dersom båtplass ikke skal benyttes.

12.9 Ønsker vedkommende fortsatt medlemskap etter å ha vært strøket som medlem, må ny Innmeldingsavgift og andre utestående fordringer betales. Slik samlet innbetaling må skje innen 2 uker etter at krav er utsendt. I motsatt fall er eksklusjonen endelig. Styret kan i særlige tilfeller, etter søknad, frafalle kravet om betaling av ny Innmeldingsavgift. Dispensasjon fra de nevnte frister kan unntaksvis gis ved beslutning i styremøte. Dette gjelder tilfeller hvor et medlem på grunn av sykdom eller alvorlige økonomiske vanskeligheter ikke er i stand til å overholde fristen.

12.10 Utestående fordringer skal fratrekkes ved eventuell tilbakebetaling av bryggeinnskudd.

12.11 Bryggeinnskudd skal innbetales av alle som får tildelt sommerplass i foreningens bryggeanlegg.

Innskuddet forrentes ikke og betales tilbake etter skriftlig oppsigelse av bryggeplass og anmodning om tilbakebetaling av innskuddet.

Tilbakebetaling vil skje når nytt medlem har betalt bryggeinnskudd, senest 3 måneder etter anmodning om dette.


13 Eksklusjon

13.1 Medlemmer som ved sin atferd vekker anstøt eller forargelse, eller som opptrer på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter og/eller reglement, kan ekskluderes etter beslutning av styret. Dog skal vedkommende, innen dette skjer, få en advarsel.

13.2 Den ekskluderte kan kreve å få sin sak fremlagt for generalforsamling. Slikt krav må være styret i hende innen den 1. februar.

13.3 Hvis slikt krav ikke fremsettes innen nevnte frist, anses eksklusjonen for endelig. Krav om generalforsamlingens godkjennelse har ikke oppsettende virkning på eksklusjonen.


14  Oppløsning

14.1 Spørsmålet om foreningens eventuelle oppløsning kan bare tas opp til behandling på en ordinær generalforsamling, og må bekjentgjøres for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Et vedtak om oppløsning krever at minst halvdelen av foreningens medlemmer er til stede og med et flertall på minst ¾.

14.2 Hvis fremmøtet ikke er tilstrekkelig på den ordinære generalforsamling, kan en ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med 8 dagers varsel, avgjøre spørsmålet uavhengig av antallet fremmøtte medlemmer, men også i dette tilfelle kreves det ¾ flertall.

14.3 Ved foreningens eventuelle oppløsning skal dens gjenværende midler, etter tilbakebetaling av innskudd, tilfalle en ideell organisasjon etter forslag fra styret.  Ved sammenslåing med en annen forening kan generalforsamlingen vedta å overføre alle midler til den nye foreningskonstellasjonen. Bestemmelsen om anvendelse av foreningens midler avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

 


Vedtatt på generalforsamlingen 10.03.1998

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 03.06.2008

Vedtatt på generalforsamlingen 10.03.2009

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.06.2010

Vedtatt på generalforsamlingen 11.03.2014

Vedtatt på generalforsamlingen 08.03.2016

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 15.09.2020