Reglement

Reglement for Skøyen Båtforening

Oppdatert 08.08.23 (pkt A7 og B13,) og 24.09.23 (pkt F4 og C36)


 • A. Generelle bestemmelser
  1. Medlemmer skal opptre hensynsfullt på foreningens områder.
  2. Ildsfarlig avfall, spesial avfall, plastkanner og presenninger fra opplag skal ikke legges i molok.
  3. Legitimasjon skal fremvises på oppfordring av dagvakt eller nattvakt.
  4. Medlemmene skal skriftlig informere om endringer i medlemsforholdet og båtdata til dagvakt eller på mail til post@sbfoslo.no
  5. Porten til bryggene skal holdes låst.
  6. Biloppstillingsplassene utenfor klubbhuset er kun for av- og pålessing. Dersom medlemmer har behov for å la bilen stå på plassen utover dette, må dette avtales med dagvakt, og det må legges lapp med medlemmets telefonnummer og bryggenummer i bilens frontvindu.
  7. Det er ikke anledning til å benytte foreningens postadresse som sin egen.

 

 • B. Medlemskap/båtplass
  1. Medlemmer som tildeles båtplass må være fylt 18 år, med mindre foresatt stiller skriftlig erklæring om ansvar.
  2. Alle medlemmer kan søke om båtplass, dato for innmelding i foreningen bestemmer ansienniteten.
  3. Det kan kun søkes i en kategori av gangen, pt 2,5 m, 3,0 m eller 3,5 m båtbredde. Det forutsettes at båten utnytter plassbredden.
  4. Medlem som vil endre båtplass går foran medlemmer uten båtplass.
  5. Medlemmer med båtplass må betale innskudd ihht prisliste.
  6. Medlemmer som tildeles båtplass må ha bostedsadresse i Oslo Kommune, eller kommune uten tilgang til sjøen.
  7. Opplysninger om plassering på søkelistene kan gis på forespørsel til styret.
  8. Søker/medlem kontaktes for tilbud om båtplass primært telefonisk, deretter med SMS, epost eller brev. Dersom aksept eller avslag ikke er gitt innen 2 dager, vil tilbudet om plass gå til neste på søkelista.
  9. Dersom den som blir tilbudt båtplass ikke aksepterer tilbud om båtplassen fjernes medlemmet fra søkelista.
  10. Ved salg av båt kan ny eier leie medlemmets plass ut sesongen, dersom medlemmet ikke skal benytte plassen. Det skal betales vanlig leiepris. Avtalen om utleie administreres av dagvakten eller styret.
  11. Medlem med båtplass kan ha fravær av båt inntil 3 år uten å miste sin rett til båtplass. Normale kontingenter og bryggeleie må betales og vaktforpliktelsen ligger fortsatt på medlemmet. SBF skal i mellomtiden leie ut plassen fortrinnsvis til medlemmer. Inntekten tilfaller foreningen.
  12. Båtplassen kan overdras i rett oppadgående eller nedadgående familie linje (også mellom ektefeller og samboende). Medlemskapet kan ikke overdras, nytt medlemskap må tegnes, og det skal betales differanse mellom eksisterende og nytt bryggeinnskudd. Definisjon samboere = skattedirektoratets definisjon. Samboere/ektefeller som overtar båt og/eller båtplass, og som sitter i uskiftet bo, er unntatt innmeldingsavgift og oppdatering av innskudd.
  13. Medlemmene plikter å rette seg etter de anvisninger som gis av havnesjefen eller annen representant fra styret.


 • C. Sommerhavn
  1. Perioden for sommerhavn er f.o.m 15. april t.o.m. 14. oktober.
  2. Dersom kontingent for sommerhavn ikke er betalt innen fristen kan styret, uten varsel, disponere plassen til andre.
  3. Havnesjefen anviser medlemmene havneplass, jfr vedtektene.
  4. Det forutsettes at båten er i riktig bryggekategori, slik at plassbredden utnyttes.
  5. Havnesjef skal godkjenne båtens lengde og bredde. Båtens totale lengde, inklusive alt utstyr, skal ikke overskride 1250 cm på anviste plasser i kategori 4.
  6. Båten må ikke være bredere enn at det ved fortøyning ikke skader utriggerne.
  7. Bredden på båten må ikke være til sjenanse for naboplassene.
  8. Båten skal være registrert i medlemmets navn i et forsikringsgodkjent register, så som Småbåtregisteret, Securmark eller Skipsregisteret.
  9. Registreringsnummer og foreningens oblat med korrekt årsmerke skal være påført båten.
  10. Forutsetningen for å disponere båtplass er at kontingenter er betalt i rett tid, samt at den som er tildelt båtplass er den som aktivt benytter båten og ivaretar medlemmets plikter.
  11. Det er ikke tillatt for et medlem å anbringe båt på annen plass enn den tildelte.
  12. Styret kan ved behov tildele medlemmer andre plasser ved anlegget.
  13. Medlemmene må sørge for å holde sin båt sjødyktig og i god stand. Det rettes særlig oppmerksomhet mot trebåter.
  14. Båtene skal være forsvarlig fortøyd. Om nødvendig skal det benyttes spring. Det skal benyttes strekkavlastere som skal være støyfrie. Seilbåter skal sikre fall og tau på en slik måte at det ikke gir støy når det blåser.
  15. Det kan forlanges fendring dersom havnesjefen finner dette nødvendig.
  16. Ingen del av båten skal ligge over brygga.
  17. Brygga skal ikke benyttes til lagringsplass. Fortøyning kan legges pent på brygga når båten er ute. Elektriske kabler skal kobles fra og fjernes.

  18. Ved ut- og innkjøring i havnen skal det kjøres med sakte fart, maks 3 knop.
  19. Medlemmene plikter å rette seg etter de fortøyningsanvisninger som gis av havnesjefen.
  20. Jolle/Lettbåt/Slepejolle kan forankres/festes til egen båt på bryggeplassen etter følgende regler:

   Plass 3,5 meter bredde: Jollelengde max 350 cm inkludert motor/utstyr

   Plass 3,0 meter bredde : Jollelengde max 300 cm inkludert motor/utstyr

   Plass 2,5 meter bredde: Jollelengde max 250 cm  inkludert motor/utstyr

   Jolle skal ikke være til hinder eller sjenanse for nærliggende båter, og bestemmelsene om total lengde for båtplassen skal ikke overskrides.

   Joller med størrelse inntil 350 cm kan søke om Jolleplass. Joller med lengde større enn dette betraktes som båt som krever egen båtplass.

  21. Reparasjoner som er til sjenanse for andre må ikke finne sted ved bryggen.
  22. Når båter går i vinteropplag, skal alt fortøyningsutstyr fjernes fra bryggen.
  23. Det er ikke anledning til å ligge i havn utenom sommerhavnsperioden, unntatt er båter med avtale om vinterhavn.
  24. Dersom båtplassen ikke skal benyttes i en periode utover 1 uke i sommerhavn perioden skal dagvakt informeres.
  25. Det er ikke lov å grille på bryggene.
  26. Dyr på bryggene skal føres i bånd.
  27. Oppbevaring av sykler på bryggene er ikke tillatt.
  28. Medlemmet kan benytte bryggens elektriske anlegg til periodisk ladning av batterier, dog ikke mer enn 200 W uten selv å være tilstede.
  29. Det skal kun benyttes kabler med minimum 2 x 2,5 mm2 + jord beregnet for maritimt bruk.
  30. Kablene skal ha CEE kontakt som passer direkte i sikringsskap og gå i ett stykke uten noen skjøter mellom sikringsskap og båt.
  31. Kablene skal tåle regnvær (minimum IP44) og være plassert langs kantene av brygga. Kryssing av brygga skal skje i mellomrom på trebord eller i skjøter mellom brygge-elementer (betongbrygga).
  32. Kabeltromler skal kun benyttes midlertidig og da i utrullet tilstand.
  33. Når båten forlater plassen skal kabelen være koblet fra og fjernet fra brygga.
  34. Vifteovner skal kun være i bruk under tilsyn.
  35. Avvik fra ovenstående krav om elektrisitet medfører at kabel kobles fra.
  36. Dersom medlemmets båt leies ut skal dagvakt informeres om utleieperiode, samt navn og telefonnummer på leietaker.


  • D. Vinteropplag
   1. Ved vinteropplag skal medlemmene følge de regler som er gitt i dokumentet "Regler for bruk av Karenslyst båtopplag". Regelverket er utarbeidet i fellesskap av de foreninger som benytter opplagsområdet. Info om Karenslyst finnes på deres internettsider http://skøyen.xmarina.no/
   2. Medlemmer i vinterhavn har anledning til sommeropptak på Karenslyst i sommerperioden etter gjeldene regler og takster for Karenslyst båtopplag. http://skøyen.xmarina.no

   

  • E. Vinterhavn
   1. Perioden for vinterhavn er f.o.m. 15. oktober t.o.m. 14. april. Dersom båt blir liggende utenom dette tidsrom kan styret, uten varsel, fjerne båten for medlemmets regning og risiko. Dette gjelder også om båten har havarert og må flyttes ved sleping, heving o.l.
   2. Kontingenten for vinterhavn skal være betalt innen fristen. Dersom dette ikke skjer, kan styret, uten varsel, disponere plassen til annen båt.
   3. Dersom avgift er betalt til rett tid, plikter foreningen å stille den oppgitte båtplassen til rådighet i det angitte tidsrom. Ut over dette har foreningen intet ansvar for båter i vinterhavn.
   4. Det er ikke anledning til å bo permanent i båten i vinterhavn uten tillatelse fra styret.
   5. Skader, eller følge av slike, på materiell, båt, person eller utstyr er foreningen uvedkommende. Dette gjelder også alle forhold som skyldes eventuell driftsstans i bobleanlegg, feil eller mangler på brygge, isdannelse m.v.
   6. Vedr strøm, se sommerhavn, pkt C.28.
   7. Medlemmet forplikter seg til å:
    1. erstatte eventuelle skader som medlemmets båt har påført bryggeanlegget eller bobleanlegget i vinterperioden. Medlemmet må godta at foreningen tar beslag i vedkommendes båt til dekning av slike skader, eller til dekning av regning for eventuell heving/sleping av båt.
    2. holde båt i vinterhavn kaskoforsikret.
    3. på en betryggende måte å klargjøre egen båt for vinterhavn, og føre tilsyn med båten gjennom vintersesongen.
    4. påse at havneplass og tilstøtende områder er ryddet før bryggen forlates ved vinterhavns periodens utløp. Presenninger og vinteropplagsmateriell skal være fjernet fra anlegget innen 14. april.
     1. så raskt som mulig melde fra til havnesjefen ved uregelmessigheter i havnen som for eksempel drift-stans for bobleanlegget eller andre forhold som kan medføre skade.


     • F. Vakthold i havna
      1. Foreningens medlemmer med båtplass skal gå nattevakt i havnen i perioden 1. mai til 30.september.
      2. Vaktinstruks og vaktjournal ligger i klubbhuset og medlemmene skal følge denne.
      3. Vaktordningen er av forebyggende og defensiv karakter.
      4. Medlemmer som blir forhindret fra å gå sin oppsatte vakt skal kontakte dagvakt minimum 48 timer før vakten skal gjennomføres for å avtale stedfortreder eller behov for avløser. Som stedfortreder kan annet medlem eller følgende familiære forbindelser benyttes: Ektefelle, foreldre og barn såfremt de er over 18 år.
      5. Medlemmet er ansvarlig for at stedfortreder er gjort kjent med rutinene i havna for forsvarlig vaktavvikling i hht vaktinstruksen.
      6. Ved avløsing skal innbetaling av godtgjørelse for avløser skje til foreningens konto i hht gjeldende prisliste i god tid før vakten skal gjennomføres. Avløseren godtgjøres deretter snarest etter utfylt og undertegnet vaktprotokoll. Avløsere skal være godkjent av styret.
      7. Dersom vakten uteblir eller at vakten ikke er avviklet i hht instruksen, vil ny vaktdato bli utskrevet. På Generalforsamlingen og i perioden frem til 15. mai kan medlemmene føre seg opp på vaktlisten. Vaktlisten føres frem til 1. mai av vaktsjefen. Fra 1. mai til 15. mai ligger vaktlisten i klubbhuset. Medlemmer som ikke har ført seg opp innen 15. mai, vil bli belastet med et gebyr for ikke ha ført seg opp i vaktlisten, samt tildelt dato for nattevakt.
      8. Dersom medlemmet unnlater å møte frem til oppsatt vakt, blir vedkommende gitt en advarsel og ilagt straffekontingent i henhold til gjeldende satser. Ved gjentakelse kan vedkommende ekskluderes fra foreningen etter beslutning av styret.
      9. Medlemmer som overnatter i havna oppfordres av sikkerhetsmessige årsaker til å melde fra om overnatting til vakta.

      

      

     SBF